الهی نامه
60 بازدید
تاریخ ارائه : 2/16/2013 9:00:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

الهی ، آن را که عشق نیست ارزش چیست؟

الهی ، آمدم ردم مکن آتشینم کرده ای سردم مکن !

الهی ، استغفار خواستن غفران توست، باخاطر گناه چه کنیم ؟

الهی ، حاصل یک عمر درس وبحثم این شد که جهان را جهانبانی است وانسان را سروسامانی.

الهی ، اگر دانشمند رهزن شود از هر اهریمنی بدتر است، که دزد باچراغ است.

الهی ، بت سنگین شکستن آسان است و بت نفس شکستن سخت دشوار، آن که از امت خلیل است ، که هر دو را بشکست.

الهی ، چه عذابی از حجاب سخت تر است ، به حق خودت از جهنم حجابم وارهان.

الهی ، توبه از گناهان آسان است ،توفیق ده که از عبادتمان توبه کنیم.

الهی ، شکرت که از تنهایی وخلوت لذت می برم، چه تنها از خلوت وحشت دارد.

الهی ، حاصل فکرم بی فکری است، خنک آن که از فکر بگذشت.

الهی ، سست تر از آن که مست تو نیست کیست!

الهی ، از من آهی و از تو نگاهی ....