جستاری در فرهنگ و تمدن اسلامی
50 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در بررسی هر موضوع علمی، تحقیقی و پژوهشی، تبیین مبادی تصوری به شیوه مطلوب و صحیح بسیاری از مشکلات را حل و در روشن شدن تصدیقات کمک شایانی به پژوهشگر در بیان موضوع مورد نظر می‌کند، بنابراین پرداختن به تصورات جهت نیل به تصدیقات امری ضروری به نظر می رسد.الف- تعریف واژه‌هایکی از مباحث مهم و ضروری در هر تحقیقی، بررسی مفاهیم کلیدی آن در ابتدای تحقیق است، در این راستا موضوع مورد نظر نیز مستثنی نخواهد بود، بنابراین برای شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی آشنایی با برخی مفاهیم ضروری است، از جمله این مفاهیم واژه‌های تاریخ، فرهنگ، تمدن و تجدد می‌باشند. شناخت این مفاهیم ما را برای ورود به بحث اصلی یاری می رساند، لذا به اختصار معنا و مفهوم هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.