آلبوم من ◂ دیدار با رئیس جمهور(شهریار)1
تصویر مربوط به دیدار اعضای کنگره استاد شهریار با رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری است.