آلبوم من ◂ بازدید از نمایشگاه عقل سرخ
نمایشگاه عقل سرخ که با مدیریت برادر عزیزم آقای سعید رضانژاد برگزار شده بود.