آلبوم من ◂ در حال افتتاح نمایشگاه
نمایشگاه عقل سرخ که با مدیریت برادر عزیزم آقای سعید رضانژاد برگزار شده بود.