آلبوم من ◂ همایش قرآنی
همایش قرآنی که در تهران برگزار شده بود.