آلبوم من ◂ علی جدیدبناب در همایش قرآنی
همایش قرآنی که در تهران برگزار شده بود.