آلبوم من ◂ جدیدبناب در حال سخنرانی در همایش روحانیت