آلبوم من ◂ همراه با استاد عاملی و دوستان در اردبیل